Mađari prodaju hotel „Queen of Montenegro“

Hotel "Queen of Montenegro"

Vla­snik ho­te­la Kvin of Mon­te­ne­gro, fir­ma Debt me­nadž­ment, u pre­go­vo­ri­ma je sa no­vim za­kup­cem ho­te­la u ve­zi sa de­fi­ni­sa­njem bu­du­će sa­rad­nje, ka­za­li su iz Mi­ni­star­stva tu­ri­zma. Fir­mu Debt me­nadž­ment osno­va­la je OTP ban­ka za po­tre­be upra­vlja­nja.

„U ko­mu­ni­ka­ci­ji smo sa pred­stav­ni­ci­ma pred­u­ze­ća Debt me­nadž­ment i od njih smo do­bi­li in­for­ma­ci­ju da je ho­tel tre­nut­no za­tvo­ren jer su vla­sni­ci u pre­go­vo­ri­ma sa no­vim za­kup­cem ho­te­la oko de­fi­ni­sa­nja bu­du­će sa­rad­nje“, ka­za­li su „Danu“ iz re­so­ra ko­ji vo­di Pa­vle Ra­du­lo­vić.

Ho­tel je za­tvo­ren od 1. no­vem­bra, ka­da su Ma­đa­ri de­fi­ni­tiv­no ras­ki­nu­li ugo­vor o za­ku­pu sa fir­mom Kvin me­nadž­ment či­ji je vla­snik Bran­ko Ka­ža­ne­gra, zbog če­ga su ceh pla­ti­li rad­ni­ci, tač­ni­je 34 za­po­sle­nih. Kvin je za­po­šlja­vao oko 100 rad­ni­ka, i osta­tak je na­šao za­po­sle­nje, dok 34 rad­ni­ka su osta­la bez po­sla, ot­prem­ni­ne i po­sla.

Debt me­nadž­ment je sa fir­mom Kvin me­nadž­ment, či­ji je su­vla­snik ra­ni­je bio i Dra­gan Ivan­če­vić, ugo­vor ras­ki­nuo još pro­šle go­di­ne, ali ih je bu­dvan­ska fir­ma tu­ži­la pred Pri­vred­nim su­dom. Raz­log je što su sa nji­ma ras­ki­nu­li ugo­vor bez raz­lo­ga, tač­ni­je za­kup­ci su iz­mi­ri­va­li sve oba­ve­ze i čak bi­li sprem­ni da ulo­že u re­no­vi­ra­nje ho­te­la. Ugo­vor o za­ku­pu su ima­li do 2020. go­di­ne, ali je Pri­vred­ni sud po­tvr­dio ras­kid, pa su mo­ra­li da 1. no­vem­bra na­pu­ste ho­tel.

„Dan” je pi­tao Mi­ni­star­stvo ka­ko će za­tva­ra­nje Kvin of Mon­te­ne­gra uti­ca­ti na tu­ri­zam, od­nosn ona po­nu­du, s ob­zi­rom na to da je taj ho­tel pre­po­znat od stra­ne mno­gih tu­ro­pe­ra­to­ra.

„Seg­ment ho­te­li­jer­stva naj­va­žni­ji je seg­ment tu­ri­stič­ke po­nu­de svih de­sti­na­ci­ja u ko­ji­ma je tu­ri­zam va­žna pri­vred­na gra­na, i to ka­ko iz aspek­ta pro­fi­ta­bil­no­sti sa­mog ho­te­la ta­ko i iz aspek­ta nje­go­vih mul­ti­pli­ka­tiv­nih efe­ka­ta na ši­ru eko­no­mi­ju pod­ruč­ja u ko­jem se na­la­zi. U tom smi­slu, uz stva­ra­nje pred­u­slo­va za po­di­za­nje ni­voa kon­ku­rent­no­sti cr­no­gor­skog tu­ri­zma, ne sa­mo u re­gi­o­nu već i ši­re po­sma­tra­no, is­ti­če­mo va­žnost pu­nog an­ga­žma­na svih ho­tel­skih ka­pa­ci­te­ta sa pra­te­ćim sa­dr­ža­ji­ma, po­seb­no onih vi­so­ke ka­te­go­ri­je ko­ji obez­bje­đu­ju kva­li­tet­nu uslu­gu tu­ri­sti­ma, što je slu­čaj i sa ho­te­lom Kvin of Mon­te­ne­gro za ko­ji oče­ku­je­mo da će i u se­zo­ni 2018. go­di­ne po­pu­nje­no­šću svo­jih ka­pa­ci­te­ta do­pri­ni­je­ti po­ve­ća­nju pri­ho­da u tu­ri­stič­koj pri­vre­di“, za­klju­či­li su iz mi­ni­star­stva.

decembar 25, 2017 at 10:24 am