Raspisan oglas za zakup zemljišta za solarnu elektranu kod Ulcinja

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Ministarstvo ekonomije raspisalo je danas javni poziv za davanje u zakup zemljišta u svojini države na lokalitetu Briska gora – opština Ulcinj radi izgradnje solarne elektrane, koji će biti otvoren do 3. septembra.

Predmet javnog poziva je, kako stoji u saopštenju Ministarstva, davanje u zakup zemljišta ukupne površine 6.621.121m², radi projektovanja, izgradnje, korišćenja i održavanja solarne elektrane instalisane snage veće od 200 MW.

Izgradnja solarne elektrane će se realizovati po fazama:

Faza I – minimalne instalisane snage 50 MW, u roku od 18 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora o zakupu zamljišta za izgradnju solarne elektrane, na zemljištu za koje postoji važeća prostorno-planska dokumentacija;

Faza II – za izgradnju preostalog dijela do ukupno planirane instalisane snage solarne elektrane veće od 200 MW, u roku od 36 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora, na preostalom zemljištu koje je predmet javnog poziva.

Zemljište koje je predmet javnog poziva daje se u zakup na period od 30 godina, a početna (minimalna) cijena godišnjeg zakupa zemljišta u državnoj svojini je 5 centi po kvadratnom metru.

Ponuđači koji žele učestvovati na tenderu moraju prethodno otkupiti tendersku dokumentaciju od Ministarstva, čija cijena iznosi 5.000 eura i uplaćuje se na žiro-račun Budžeta Crne Gore.

Pored ispunjavanja obaveznih uslova za učešće na tenderu, ponuđač dostavlja i bankarsku garanciju ponude na iznos od 100.000 eura plativu na prvi poziv, bez prava prigovora u formi datoj u Tenderskoj dokumentaciji ili dokaz o uplati novčanog depozita u istom iznosu. Rok važenja bankarske garancije ili novčanog depozita iznosi 120 dana od krajnjeg roka za podnošenje ponude.

Pravo učešća po Javnom pozivu imaju sva pravna i fizička, domaća i strana lica, kao i konzorcijumi koji ispunjavaju uslove propisane Javnim pozivom.

maj 19, 2018 at 11:04 am