Svjetska banka prva adresa za zaduživanje Crne Gore

Predlogom budžeta za 2018. godinu Vlada se može zadužiti 296 miliona eura, a prva opcija za zaduživanje je Svjetska banka, pokazuje Predlog zakona. Ono što je interesantno je da se Vlada može zadužiti i do 400 miliona eura, ali samo radi otkupa ili refinansiranja duga.

Predlogom nije dozvoljeno preusmjeravanje sredstava sa Kapitalnog na Tekući budžet i Budžet državnih fondova.

Prema Predlogu zakona, Vlada se u 2018. godini, za potrebe obezbijeđivanja nedostajućih sredstava za finansiranje budžeta, može zadužiti za iznos do 296 miliona eura, za sljedeće za otplatu duga i obaveza iz prethodnog perioda, potrebe finansiranje kapitalnog budžeta u iznosu do 106 miliona eura i za potrebe izgradnje auto puta „Bar-Boljare“, u iznosu do 190 miliona eura.

„Za potrebe zaduženja, Vlada može, u 2018. godini, obezbijediti sredstva kroz aranžman sa Svjetskom bankom (kroz kreditni aranžman–DPL ili izdavanje garancije od strane Svjetske banke-PBG), sa međunarodnim finansijskim institucijama, zatim kroz emisiju obveznica na domaćem ili međunarodnom tržištu, zaključenjem kreditnih aranžmana ili izdavanjem državnih zapisa“, piše u Predlogu koji je proslijeđen Skupštini juče.

Bez obzira na ograničenje, Vlada se u 2018. godini može zadužiti i radi otkupa i refinansiranja državnog duga, maksimalno do iznosa od 400 miliona eura, a što može biti obijezbeđeno kroz aranžman sa Svjetskom bankom (kroz kreditni aranžman–DPL ili izdavanje garancije od strane Svjetske banke-PBG), sa međunarodnim finansijskim institucijama, zatim kroz emisiju obveznica na domaćem ili međunardondnom tržištu, zaključenjem kreditnih aranžmana ili izdavanjem državnih zapisa.

Sredstva za finansiranje projekta izgradnje autoputa „Bar –Boljare“, biće obezbijeđena kroz aranžmane sa Kineskom Exim bankom ili drugom finansijskom institucijom, zatim kroz emisiju obveznica na domaćem ili međunarodnom tržištu, zaključenjem bilateralnih aranžmana ili izdavanjem državnih zapisa do visine neophodne za implementaciju navedenog projekta.
Vlada, u 2018. godini, radi zaštite od rizika kursnih i kamatnih promjena, može zaključiti svop ugovore i ugovore o kupovini derivata.

„Sredstva Kapitalnog budžeta za izdatke potrošačkih jedinica koji se finansiraju iz kredita izvršavaće se u visini njihovog ostvarenja, i to : Evropske investicione banke (EIB), za projekte:

„Rehabilitacija puteva i zaobilaznice oko gradova“;„Sanitarne deponije“;„Vodosnabdijevanje i otpadne vode“; „Projekat rekonstrukcije magistralnih puteva u Crnoj Gori“; Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za projekte:„Unaprijeđenje lokalnih puteva“;„Projekat rekonstrukcije magistralnih puteva u Crnoj Gori“; Banka za razvoj Savjeta Evrope, za projekte:

„Projekat izgradnje i unaprjeđenja objekata za potrebe pravosuđa“;„Projekat unaprijeđenja obrazovanja“. Njemačka banka za razvoj (KfW), za projekte: „Vodosnadbijevanje i odvođenje otpadnih voda na crnogorskom primorju“ Kineska EXIM banka, za projekat: Izgradnja autoputa „Bar – Boljare“,(evidentiraće se kroz Kapitalni budžet, budžet Ministarstva saobraćaja i pomorstva – Direkcija za saobraćaj, kredit Exim banke i sopstvena sredstva)“, taksativno je nabrojeno u Predlogu budžeta.

novembar 16, 2017 at 2:06 pm